Abakiga b’erigyenda

Abakiga b’erigyenda,
Aba aba??
Toraa babaase!

Abakiga b’erigyenda?
Abari kuza na n’omu gym
bakakyendeeza amabondo?

Abakiga b’erigyenda?
Abari kusiba amashokye
bakakunda n’ebitokye?

Abakiga b’erigyenda?
Ab’eine amasimu g’amaani
ebihimba babigura omu can?

Abakiga b’erigyenda,
Aba aba??
Toraa babaase!

Abakiga b’erigyenda?
Abareerebera aha za flat screen
bakeefuuhirira na za Softsheen?

Abakiga b’erigyenda?
Abaranyampagura omu taxi
okwegyezamu deo nsya ya Axe?

Abakiga b’erigyenda?
Abararya twa chips tw’omutwaaro
bakabura ez’okuheereza mukyaaro

Abakiga b’erigyenda?
Aba aba??
Nyowe ndakugambira, mwa
Toraa babaase!